I. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

 1. Sklep.budosprzet.pl jest sklepem internetowym Firmy Budosprzęt Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 105c.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej sklep.budosprzet.pl z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 3. Klient oświadcza, że przed zawarciem z Budosprzęt Sp. z o.o. umowy zapoznał się z Regulaminem.
 4. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej  sklep.budosprzet.pl.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Budosprzet Sp. z o.o. oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Sklep.budosprzet.pl przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem Budosprzęt Sp. z o.o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 7. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić jeszcze przed wydaniem Towaru za pomocą następujących form rozliczeń bezgotówkowych: przelewem na rachunek bankowy Budosprzęt Sp. z o.o. w złotych polskich bez ograniczeń. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić w momencie odbioru Towaru – gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej jednakże tylko w przypadkach, gdy wartość zamówionych Towarów nie przekracza wysokości 7000 zł brutto (ze względów bezpieczeństwa).
 8. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej (FedEx) na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). Przesyłki dostarczane przez FedEx nie są wnoszone do budynku.
 9. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Na stronie internetowej sklepu Sklep.budosprzet.pl w sposób wyraźny i czytelny informuje się o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.
 11. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, Budosprzet Sp. z o.o. poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia Budosprzęt Sp. z o.o., oznaczenia Budosprzęt Sp. z o.o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 12. Budosprzęt Sp. z o.o. zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku.
 13. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Budosprzęt Sp z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą pocztową bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Jeżeli Budosprzęt Sp. z o.o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

II. Ceny

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie sklep.budosprzet.pl:
  • wyrażone są w złotych polskich;
  • są cenami brutto (zawierają podatek VAT);
  • nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów.
 2. wyrażone są w złotych polskich.
 3. są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów.
 5. Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

III. Potwierdzenie zawarcia umowy

Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na Twój adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia Budosprzęt sp. z o.o., oznaczenia Budosprzęt Sp. z o.o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji, terminu dostawy. Jeśli chcesz poprosić o ponowne przesłanie Ci potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub zadzwoń pod numer telefonu (+48) 388 99 61 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30). Ponowne wysłanie potwierdzenia zamówienia jest możliwe przez rok od daty zakupu towaru.

IV. Faktura

Po wysłaniu przez Budosprzet Sp. z o.o. zakupionych artykułów otrzymasz wiadomość e-mail z dołączoną fakturą. Faktura zawiera informacje o Twoim zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, ceny, informacje o kontakcie z Działem Obsługi Klienta Budosprzet Sp. z o.o. Numer przesyłki będzie dołączony do faktury e-mail. V. Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, które jest czynne w godzinach od 7:30 – 15:30 (nr telefonu 32 388 99 61 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora). Budosprzęt Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz Budosprzęt Sp. z o.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego – Formularz – Odstąpienie.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: Budosprzęt Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 105c, 41-902 Bytom) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e–mail: sklep@budosprzet.pl).
 5. Budosprzęt Sp. z o.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 6. Budosprzęt Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz Budosprzęt Sp. z o.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta w poczcie elektronicznej numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Budosprzęt Sp. z o.o. lub przekazać go osobie upoważnionej przez Budosprzęt Sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Towar należy przesłać na adres: Budosprzęt Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 105c, 41-902 Bytom wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego i gwarancje dotyczące Konsumentów

 1. Budosprzęt Sp. z o.o. odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane w siedzibie Budosprzet Sp. z o.o. lub za pomocą kontaktu przez pocztę elektroniczną. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: Formularz – Reklamacja.
 3. Budosprzęt Sp. z o.o. ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 4. (Art. 5615 KC) Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Budosprzęt Sp. z o.o. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Budosprzęt Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Budosprzęt Sp. z o.o. albo Budosprzęt Sp. z o.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Budosprzęt Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Budosprzęt Sp. z o.o.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Budosprzęt Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów Budosprzęt Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Budosprzęt Sp. z o.o. dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Budosprzet Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 105c 41-902 Bytom. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Towar Budosprzęt Sp. z o.o. w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 9. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy Budosprzęt Sp. z o.o. dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do Budosprzet Sp. z o.o., niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Budosprzet Sp. z o.o. zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia Towaru do Budosprzęt Sp. z o.o. oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
 12. Na niektóre Towary dostępne w Sklepie Internetowym Budosprzęt Sp. z o.o. udziela gwarancji (informacja o Towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z Towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
 13. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu przelewu lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku Zleceniodawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 14. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Budosprzęt Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej sklep.budosprzet.pl) mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: poczta@budomarket.net) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego lub formularza znajdującego się na stronie internetowej sklep.budosprzet.pl.
 15. Odpowiedzialność Budosprzęt Sp. z o.o. względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

VII. Pomyłki przy dostawie

 1. Jeśli omyłkowo wysłaliśmy Ci niewłaściwy towar w związku z zamówieniem złożonym na Sklep.budosprzet.pl, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Budosprzęt Sp. z o.o. Aby skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Budosprzęt Sp. z o.o.: zadzwoń pod numer telefonu (+48) 32 388 99 61 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) lub wyślij e-mail na adres sklep@budosprzet.pl.
 2. W przypadku wysłania przez nas niewłaściwego artykułu, Budosprzęt Sp. z o.o. pokryje wszelkie koszty związane z jego wymianą.

VIII. Uszkodzenie towaru w transporcie

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
 2. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego.
 3. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Budosprzęt Sp. z o.o. (+48) 32 388 99 61. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Budosprzęt Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 105c (kod pocztowy 41-902 Bytom), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166845, NIP 627-001-34-70, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Budosprzęt Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Budosprzęt Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 4. Budosprzęt Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i może być przez Budosprzęt Sp. z o.o. zmieniony z ważnych przyczyn: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Budosprzęt Sp. z o.o., (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Budosprzęt Sp. z o.o., (iv). poprawy przez Budosprzęt Sp. z o.o. bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Budosprzet Sp. z o.o. nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej sklep.budosprzet.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Budosprzęt Sp. z o.o. a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
 5. Do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. stosuje się zapisy regulaminu z dnia 20.08.2013 r., którego treść zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu i przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176, ze zm.) i ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1225.)

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.